TopMenu

Projectinfo

Situering en probleemstelling

Het aftappatroon van sanitair warm water (SWW) met kortstondige pieken stelt zeer hoge eisen aan de installatie. Het opwekkings- en distributierendement van SWW-systemen is hierdoor vaak bedroevend laag. Bovendien is er een evolutie naar een steeds performantere gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid) en hogere eisen inzake sanitair comfort. Hierdoor groeit het aandeel van sanitair warm water in het totale energieverbruik van gebouwen.

Uit een enquête bij installateurs blijkt dat deze doelgroep (en in uitbreiding ook ontwerpers en energiedeskundigen) vragende partij is voor aangepaste kennis en hulpmiddelen voor een gepaste systeemkeuze en een correcte dimensionering van de SWW-installatie. Zo zijn er bijvoorbeeld geen betrouwbare verbruiksprofielen voor Vlaanderen om zich op te baseren bij het ontwerp. Het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan en de stijgende energieprijzen zijn een sterke stimulans voor innovatieve technieken, waarbij de complexiteit en de ontwerpkeuzes alleen maar toenemen. We denken hierbij aan warmtepompen, WKK en thermische zonne-energie. Dit alles leidt vaak tot suboptimale installaties met comfortproblemen en een hoge energiekost.

Doelstellingen

Het doel van het project is het ter beschikking stellen van onderbouwde kennis en hulpmiddelen voor het ontwerp, de dimensionering en de realisatie van economisch en ecologisch optimale warmwatersystemen. Er zal een code van goede praktijk worden opgesteld waarin o.a. de verschillende methodes voor opwekking en distributie verhelderd worden. Daarnaast willen we een rekentool ontwikkelen die de installateur helpt bij de dimensionering van de installatie. Aandachtspunten zijn het verzekeren van een vooropgesteld comfort, het verminderen van distributieverliezen, het verhogen van het productierendement, het integreren van hernieuwbare energiebronnen,…

We richten ons in hoofdzaak op individuele en collectieve woonvormen. Belangrijk hierbij is te vertrekken vanuit het verbruikspatroon aan SWW, gekoppeld aan de comforteisen. Een bredere toepasbaarheid van de bekomen resultaten (bv. tertiaire sector, industrie) ligt voor de hand, maar is niet de focus. Dit kan evenwel opgenomen worden in een valorisatie na het project.

Doelgroep

Alle actoren betrokken bij de keuze en dimensionering van SWW installaties voor woningen:

  • installateurs
  • producenten, toeleveranciers en groothandel
  • architecten, studiebureaus en energiedeskundigen
  • sociale bouwmaatschappijen en gebruikersorganisaties
  • bouwheren